Salı

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 51 cevabi

9. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer oturduklarında 
8 öğrenci
ayakta kal›yor. Üçer üçer oturduklarında 2 sıra boş kalıyor. Buna göre
sınıfta kaç öğrenci vardır?
A. 32 B. 36
C. 40 D. 44
denklem sistemini sağlayan (x, y) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 50 cevabi

1. 5, 15, 45, 135, ... geometrik dizisinin,

a) 5. terimini bulunuz.
b) Kaç›nc› terimi 1215’tir?
2. 243 say›s›n› ard›fl›k olarak ile çarparak oluflturulan geometrik dizinin 5. ad›m›ndaki say›y› bulunuz.
3. 1, 4, 7, 10, 13, ... aritmetik dizisinin,
a) 7. terimini bulunuz.
b) Kaç›nc› teriminin 58 oldu¤unu bulunuz

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 49 cevabi

Öğrencilerden, eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklamaları,


eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri
yazmalar›, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin
çözüm kümelerini belirlemeleri ve say› doğrusunda göstermeleri,
iki bilinmeyenli eşitsizliklerin grafiğini çizmeleri beklenir.

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 48 cevabi

En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir.


[!] Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya
bölünürse eşitliksizliğin yön değiştireceği vurgulanır.

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 47 cevabi

x = 3 doğrusu düzlemi iki bölgeye ayırır. 

Bu bölgelerden
biri ile x = 3 do¤rusu üzerindeki noktalar x ≥ 3
eflitsizli¤inin çözüm kümesidir. Apsisi 3’ten büyük
olan noktalar flekildeki k›rm›z› bölgede, apsisi 3 olan
noktalar x = 3 do¤rusu üzerindedir. Bizden apsisi 3 ve
3’ten büyük noktalar istendi¤inde x ≥ 3 eflitsizli¤inin
çözümü flekildeki k›rm›z› bölgelerdeki noktalard›r.
Do¤ru üzerindeki noktalar eflitsizli¤i sa¤lad›¤›ndan
do¤ru, düz çizgi ile çizilir.

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 46 cevabi

Verilen grafiklerin çiziminde birinci dereceden iki bilinmeyenli


grafiklerden yararlan›lmakta, kazan›m, denklemler alt ö¤-
renme alan› ile iliflkilendirilmektedir. Ö¤rencilerin bildiklerini yeniden
gözden geçirmesi, toparlamas› ve yeni bir yap›lanmaya
yönelmesi iletiflim becerilerinin geliflimini sa¤lamaktad›r. ‹letiflimin
ö¤renmede önemli bir rolü vard›r. ‹letiflim, ö¤rencilerin ö¤-
retmen taraf›ndan daha iyi de¤erlendirilmesine de yard›mc›
olacakt›r.

Pazar

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 59 cevabi

Kir tutmaz, gölge tanımaz, bitek topraklarında

Saldırganların yüzüne ilk yumru¤u indirmifl
Yi¤it, soylu bir halkın, yi¤it ve tok sesi...
Ça¤lar karanlı¤ında Anadolu gecesinden
Ezilenlere umut, yanan ilk çoban atefli
‹flte o ATATÜRK.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 58 cevabi

A. Uygarlık savaşını kazanmak zorundayız.

B. Türk milleti Atatürk ilkelerine ba¤lıdır.
C. Atatürk ilkelerini iyi anlamalıyız.
D. “Yurtta sulh, cihanda sulh!” ilkesinin de¤erini flimdi daha iyi anlıyorum

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 57 cevabi

• Atatürk’e göre Türkler ile Türkçe arasında fark yoktur. (......)

• Türkçeye önem verilmesi, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin gere¤idir. (......)
• Atatürk, Türk kimli¤ini yabancı boyunduru¤undan kurtarmak için Türkçenin önemli olmadı¤ını savunmufltur.
(......)
• Kültür ve ülkü birli¤inin sa¤lanabilmesi için dil çok önemlidir. (......)
• Türklerin dil farklılıkları giderilerek birlefltirilmesi sa¤lanmalıdır.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 55 cevabi

“Bir gece Atatürk’ün Dolmabahçe’den Şehir Tiyatrosuna gelmekte gecikeceği haberi verilmiş,

ama yönetmen Muhsin Ertuğrul, oyuna tam zamanında başlanması buyruğunu vermişti. Atatürk ve
beraberindekiler geldiklerinde birinci perdenin yarısı olmuştu. Yanındakiler Önder’in beklenmemiş
olmasından ötürü yönetmene ilişkin hiç de iyi olmayan sözler söyledi. Ama Atatürk basit bir insan
değildi.
— Biz geciktik, dedi. Tiyatro, oyuna tam zamanında başlamak zorundadır, demek ki görevlerini
yapıyorlar.
Bu davranışı onayladığını göstermek için, oyundan sonra yönetmeni yanına çağırarak onunla
oyun üzerine konuştu ve onu başarısından ötürü kutladı.”

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 53 cevabi

Konunun özelliğine uygun düşünceyi geliştirme yolları

kullanınız.
Tanımlama, betimleme, örnekleme, karşılaştırma, tanık
gösterme, benzetme ve sayısal verilerden yararlanılarak ana
fikrin desteklenmesi için öğrencilerinize rehberlik ediniz

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 52 cevabi

Okuduğunuz metinde “olay, kişiler, yer, zaman vb.”

öykü unsurları var mı?
Bu metni öyküden ayıran nedir?
Okuduğunuz metinde öyküleme ve betimlemelere başvurulmuş
mudur?
Okuduğunuz metinde yaşanan olayları anlatan kimdir?
Okuduğunuz metin hangi amaçla yazılmış olabilir?

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 51 cevabi

Anlamca birbirine yakın, ancak eş anlamlı olmayan

kelimelere “yakın anlamlı kelimeler” dendiğini kavratınızEşleştirilen kelimelerin birbirlerinin yerine kullanılıp
kullanılamayacağını uygulamalı olarak görmelerini sağlayınız.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 50 cevabi

Reşat Nuri Güntekin, Miskinler Tekkesi, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 1983.
Koştum, ama yetişemedim.
Çalışmaya çoktan başlamış fakat, bitirememiş.
Bibliyografik künyelerden yazar, eser, basımevi vb.
maddelerden sonra virgül konur.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 49 cevabi

Aşağıdaki metni okuyunuz. 
Metinde ele alınan duygu, düşünce, hayal veya olayları geliştirerek
ve yaratıcılığınızı kullanarak farklı türde (şiir, hikâye, oyun, deneme, söyleşi vb.) bir metin yazınız.
– Ya üç ayda tatbik ederiz yahut hiç tatbik edemeyiz. Sizin Arap harflerine bırakacağınız sütunlar
yok mu, onların adedi bire de inse herkes yalnız o sütunu okur ve beş sene sonra tıpkı yarın başlar
gibi başlamaya mecbur oluruz. Hele arada bir buhran, bir harp çıkarsa attığımız adımları da geri alırız.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 47 cevabi

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak cümleleri yeniden yazınız.

• Bilimin insan yeri nedir?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• Türk eski ve köklü bir kültürü vardır.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
• Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için bilimin esas almıştr.
..........................................................................................................................................

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 46 cevabi

arma motif bağnazlık
süngü

teftiş etmek
unvan
kıvanç
Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı olan
kelimelere kelimeler denir.
Bu tür kelimeler birbirinin yerini tutabilir. Anlamdaş
kelimelerin birisi genellikle yabancı dillerden dilimize
geçmiştir.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 45 cevabi

Bildirme ve dilek kiplerinin her birini kullanarak birer cümle kurunuz 
ve kurduğunuz cümleleri yazınız.
Fırını 200 derecede ısıtın.
Üzerine suyu süzülmüş makarnayı koyup elinizle veya
bir kaşığın tersiyle bastırarak düzleyin. Kalan sosu üzerine
dökün.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 44 cevabi

Aşağıdaki cümlelerin fiillerini, cümlelerin üzerinde belirtilen bildirme veya dilek kip ve uygun
kişi eki getirirerek tamamlayınız.

• Arabadan in............................................................................................................................
• Ayakkabılarımı sil................................................................................................................
• Amcam her hafta balığa çık..................................................................
• Günlüğüme her gün yaşadıklarımı yaz..............................................
• Gelecek sene liseye başla..........................................................................
• ‹kinci derste yazılı ol.............................................................................
• Bu okul yeni açıl....................................................................................
• Ahmet Göreme’yi gez...............................................................................
• Yazdıklarının hepsini sil.......................................................................
• Eve erken gel......

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 43 cevabi

Atatürk’ün millî kültüre verdiği önemi konu alan bir deneme yazınız.
Atatürk’e göre kültür ve millî kültür kavramlarının anlamları
nedir? Türk millî kültürünün yükselmesi diğer kültürleri
nasıl etkileyecektir? Türk kültürünün korunmasının ve
geliştirilmesinin diğer milletlerin kültürleri açısından önemi
nedir (Atatürkçülük 5)?
Araştırmalarınız sırasında belirlediğiniz millî kültür
unsurlarıyla Atatürk’ün millî kültür hakkındaki düşüncelerini
karşılaştırınız.
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar
banner